Obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Ewa Jednac Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: 084 685 60 22 wew.121
Email:
Godziny przyjęć: tel.:084 685 60 22 wew.121 fax / e-mail:084 685 63 01 biszcza@zgwrp.org.pl pok.: 15
Obowiązki: Opracowywanie projektu budżetu gminy, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach związanych z podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości, opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń związanych z prowadzenie gospodarki finansowej gminy, kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, zapewnienie prawidłowego prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy, kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw, dbałość o mienie komunalne gminy i podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu gminy, sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz informacji opisowych z realizacji budżetu gminy, opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu, realizacja obowiązków administratora danych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U.Nr 133, poz.883/, wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.
1