Obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Zbigniew Pyczko Stanowisko: Wójt
Telefon: 084 6856022
Email:
Godziny przyjęć: pok.: Nr 7
Obowiązki: Do zadań wójta należą: - przygotowanie projektu budżetu oraz jego wykonanie, - przedkładanie radzie sprawozdań z wykonania budżetu, - określanie sposobu wykonywania uchwał rady gminy, - gospodarowanie mieniem gminnym, - zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - przedkładanie wniosków o zwołanie sesji rady, - wydawanie zarządzeń nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zarządzenia takie wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu rady, - współdziałanie w interesie gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie, - udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających pozostających w strukturze gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek, - informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych, - prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez radę, - kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, - składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, - reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej, - podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, - uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnianie wstępnej treści tych porozumień oraz organizowanie wykonywania zadań wynikających z zawartych już pozumień, - ustalanie zakresu spraw gminy, których prowadzenie w swoim imieniu wójt może powierzyć sekretarzowi gminy - wykonywanie zadań zleconych i przyjętych od administracji rządowej w drodze porozumienia, - załatwianie wniosków i interpelacji posłów, senatorów oraz radnych, - wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, - ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników urzędu, - ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania.
1